Privacy Statement

Roermond Pride wordt georganiseerd door de vereniging Ouch Zo. Hieronder volgt de privacy statement zoals deze door de vereniging Ouch Zo wordt gehanteerd.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor OUCH ZO van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Conform de wettelijke vereisten geeft OUCH ZO, bij het opvragen van persoonsgegevens, altijd het doel aan waarvoor deze gegevens worden gebruikt. OUCH ZO gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens nooit voor een ander doel dan waarvoor u bij de verstrekking van de gegevens akkoord hebt gegeven.

Als u zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan vragen wij wel persoonsgegevens van u op en registreren wij deze. OUCH ZO registreert alleen de voor het opgegeven doel noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door OUCH ZO:

  • Omdat u heeft aangegeven lid of donateur van OUCH ZO te willen zijn
  • Omdat u heeft aangegeven een van onze nieuwsbrieven te willen ontvangen
  • Omdat u heeft aangegeven deel te willen nemen aan een van onze activiteiten
  • Omdat u ons gevraagd heeft contact met u op te nemen over een specifieke zaak

Wilt u een nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in de nieuwsbrief.

Volgens de wetgeving mag OUCH ZO alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. OUCH ZO hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van OUCH ZO, waarbij OUCH ZO erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Om persoonsgegevens te beschermen heeft OUCH ZO passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De relatie die u aangaat met OUCH ZO kan met zich meebrengen dat de persoonsgegevens die u heeft verstrekt worden gedeeld met andere organisaties. Deze uitwisseling van gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van de relatie die u met ons bent aangegaan. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de duur van de relatie die u met ons bent aangegaan, tenzij de wet ons anders voorschrijft.

OUCH ZO zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. OUCH ZO kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

OUCH ZO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

website en cookies

Als u onze website bezoekt verzamelt OUCH ZO geen persoonsgegevens van u. Sommige delen van onze website sturen een ‘cookie’, naar uw computer. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com.

Privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

OUCH ZO
Vondelstraat 15 A
6043 CA Roermond

Of via email: info@ouchzo.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wilt u meer weten kijk op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

CONTACT

Wil je meer weten of heb je andere vragen over de privacy statement? Neem dan contact met ons op via email.